RSS

Boh vyhnal Adama a Evu z raja, ale…

13 jan

Pozrime sa najprv čo je raj:

Ráj (hebrejsky: eden či edem) je v některých náboženstvích místo, kde po smrti existují duše spravedlivých a bohabojných věřících (v křesťanství ve věčné blaženosti, v islámu v rozkoši). Opakem ráje je peklo.

Jako synonymum Edenské zahrady je často používáno slovo Ráj (hebrejsky:פרדס‎‎, Pardes).

Slovenská a česká wikipédia.

Takto nejako vidí wikipédia raj. Ja, alebo aj iný si ho predstavujeme ako miesto, kde je všetko OK. Žiaden hriech, žiadne starosti, život ako na luxusnej dovolenke, “ale” stále donekonečna.

Takýto raj sme mali, alebo ináč povedané, mali naši predkovia Adam a Eva. To všetci vieme. Vieme, že Eva podľahla pokušeniu a zhrešila, napokon to isté urobil aj Adam. Teda jedli zo stromu, poznania dobra a zla. Boh, však prišiel na to, že jedli z toho stromu a preto ich vyhnal z Edenskej záhrady (raja).

“22 Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, 23 poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. 24 Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.”

1 Mojžišova, 3 kapitola, 22 – 24 verš

Prečítali ste si túto časť poriadne? Boh ich vyhnal Edenskej záhrady (raja), aby nemohli jesť aj zo stromu života. Boh ich vyhnal, aby nemohli jest zo stromu poznania dobra a zla, čo už síce urobili, ale hlavne aby nemohli jesť zo stromu života. Zapamätajte si to, ešte sa k tomu vrátime.

Neskôr si Boh všimol, ako sa ľudstvo rozmnožilo a videl, aké je ich zmýšľanie a ich skazenosť. Preto sa rozhodol všetko živé zničiť na zemi. V Božích očiach našiel milosť, len Noach s rodinou. Boh mu prikázal postaviť veľký koráb, aby zachránil zvieratá, ktoré mu prikázal zachrániť Boh a so zvieratami aj svoju rodinu.

Doteraz sme si mohli všimnúť, že Boh aj napriek tomu, keď prišiel na to, aký je človek zlý nás neprestal milovať. Aj keď sa chystal všetko na Zemi zničiť miloval nás natoľko, že nám dal ďalšiu šancu a zachránil ľudstvo.

Presuňme sa, ale k Abrámovi. Boh si vybral Abráma aby mu požehnal veľkým rozmnožením jeho potomstva a pridelením zemi.

“14 Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. 15 Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 16 Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi: ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i šírke, lebo ju dám tebe.”

1 Mojžišova, 15 kapitola, 14 – 17 verš

Tu je druhý bod, ktorý by sme si mali zapamätať. Zopakujme si preto, prvý a druhý bod:

 • Boh vyhnal Adama a Evu z Edenskej záhrady, aby nemohli jesť zo stromu života a zo stromu poznania dobra a zla, čo nakoniec bol ich hriech a kvôli tomu ich Boh vyhnal z raja.
 • Abrámovi požehnal, rozmnožením potomstva a pridelením zeme.

Presuňme sa však od Abráma, teda Abraháma, cez Sodomu a Gomoru a vykladanie snov Jozefa faraónovi, až k Mojžišovi. Pretože pred koncom Mojžišovho života, sa dozvieme vlastne rozuzlenie celej časti.

Keď Mojžiš pásol ovce, tak pri hore Chóreb sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni zo stredu horiaceho kra. A Boh mu povedal tieto slova:

“6 Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 7 I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. 8 Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov.”

2 Mojžišova, 3 kapitola, 6 – 8 verš

Tu sa dostávame k poslednému bodu, ktorý si už nemusíme ani tak zapamätať, stačí ak prezradím, čo som chcel vlastne povedať už na začiatku.

V skratke si pripomeňme prvé body:

 • Vyhnanie z raja
 • Abrahámove potomstvo a pridelenie zemi
 • Mojžiš privedie boží ľud do krajiny oplývajúcej mliekom a medom

Boh sa však podľa mňa rozhodol, že chce aby sa ľudia mali tu na Zemi dobre a vybral si Abraháma, aby jeho potomstvo bolo to, ktoré sa dostane do nového raja. Áno čítate dobre, potomstvo ktoré sa dostane do nového raja. Boh vyhnal Adama a Evu z raja, aby nejedli zo stromu života, zároveň však nepovedal, že nám nedá iný raj. Boh nás natoľko miloval, že nám chcel dať ďalší raj. Preto si vybral jeden národ, ktorý pôjde v jeho mene, národ, ktorý ho bude rešpektovať, ctiť si jeho zákony a slúžiť mu. Takýto národ však na Zemi nebol, preto si musel takýto národ časom sformovať. Sľúbil Abrahámovi, že jeho národ vojde do “Raja”, no musel najprv, jeho národ očistiť od hriechu, pretože tam chcel mať takých ľudí ako bol Adam a Eva.

Poďme ďalej v príbehu Mojžiša a ukážme si, ako Boh formoval svoj národ pred vstupom do Raja.

Mojžiš vyviedol Izraelitov z Egypta, až kým Faraón neutrpel 10 božích rán. Po nich pustil faraón Izraelitov von z Egypta. Izraeliti prešli Červené more a putovali po púšti 40 rokov. Prečo 40 rokov?

Pretože všetci dohromady nad 20 rokov bez žien a detí a kmeňa Léví, boli 603 550. Toto číslo bolo číslo, ktoré sa musí očistiť od hriechu a zlého zmýšľania proti Bohu.

Môžeme si všimnúť, v ceste Izraelitov po púšti, ako reptajú proti Bohu. Ja si neviem vysvetliť, ako môžu reptať proti Bohu, keď im ukázal toľké zázraky. 10 božích rán, mana a iné zázraky, ktoré pociťovali na vlastnej koži, deň čo deň.

Vidíte, ako Boh chce aby sa ľudia mali dobre? Vidíte, ako chce aby ľudia prišli do nového raja? Keď videl, že Izraeliti sa donekonečna rúhajú a neveria, chcel ich vyhubiť a urobiť nový národ, ktorý pravdepodobne pôjde do raja a tým národom mal byť národ potomkov z Mojžiša. Mojžiš sa však prihovoril u Boha, aby ich nevyhubil.

“20 Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov! 21 Avšak akože žijem a akože celá zem bude plná slávy Hospodinovej, 22 nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a pokúšali ma už desaťkrát, a nechceli počúvať môj hlas, 23 neuvidí tú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil ich otcom; neuvidí ju nikto, kto mnou opovrhuje.”

4 Mojžišova, 14 kapitola, 20 – 23 verš

Len, tak mimochodom, prečítajte si ešte raz 21 verš. “Avšak akože žijem a akože celá zem bude plná slávy Hospodinovej.” No nie je to zaujímavé, čo sa človek dozvie nové, keď si niekoľko krát prečíta niektoré verše znovu a znovu? Celá zem bude plná slávy Hospodinovej. Haleluja

No nič pokračujme, ale ďalej:

603 550 ľudí sa musí očistiť od hriechu, teda zomrieť, padnúť v boji, pohltí ich zem, keď sa Boh nahnevá pri ich reptaní a neviem ešte ako. Poďme ale k tomu najdôležitejšiemu, poďme k raju, ktorý ponúka Boh.

Toto je nový raj:

“10 Krajina, ktorú prichádzaš zaujať, nie je ako Egypt, z ktorého ste vyšli, v ktorom si sial svoje semeno a ktorý si zavlažoval prácou svojich nôh ako zeleninovú záhradu. 11 Krajina, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí; vodu pije z nebeského dažďa; 12 je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku. 13 Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili Mu celým srdcom a celou dušou, 14 tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej 15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa. 16 Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. 17 Lebo hnev Hospodinov by vzplanul proti vám, On by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by nevydala svoje úrody a vy by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám Hospodin dáva.”

5 Mojžišova, 11 kapitola, 10 – 17 verš

Toto je nový raj, ktorý dal Izraelitom. Jediné čo museli urobiť je aby ich srdce sa nedalo zviesť, aby mali len jedného pravého Boha a neklaňali sa iným bohom. Môžeme preto povedať, že Boh nám dal minimálne 2 krát raj na tejto zemi. Pretože nechce aby sme žili v chorobe, hriechu a mali sa zle. Preto, ak si prečítate znova 10 až 17 verš tejto 5 Mojžišovej knihe a 11 kapitole, tak prídete možno aj na to čo Boh ponúka nám všetkým aj teraz v tejto dobe.

Ak ho budeš milovať celým svojím srdcom, ctiť ho, a dodržiavať jeho prikázania, tak ti v tejto dobe v ktorej momentálne žiješ dá pocítiť svoju prítomnosť.

 • “Krajinu, ktorú idete zaujať, je krajinou vrchov a údolí” (Ak budeš čítať, poznávať a riadiť sa Bibliou),
 • “vodu pije z nebeského dažďa” (ktorá pramení od Boha)
 • “je krajinou, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roku.” ( pretože na Bibliu boli a sú upreté oči Boha, od začiatku až do konca)
 • “Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes dávam, totiž, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a slúžili Mu celým srdcom a celou dušou” (Ak sa budete naozaj riadiť mojimi príkazmi (Bibliou) )
 • “tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, jesenný i jarný dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa.” ( požehnám ti život a prácu ktorú robíš)
 • “Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im. ” (Dajte pozor aby ste neupadli do hriechu)
 • “Lebo hnev Hospodinov by vzplanul proti vám, On by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, zem by nevydala svoje úrody a vy by ste rýchlo vyhynuli v dobrej krajine, ktorú vám Hospodin dáva.” (prestanem vám žehnať, stratíš smer a nebudeš počuť moje slová)

Boh vyhnal Adama a Evu z raja, ale… mi sa tam môžeme vrátiť.

Reklamy
 
Pridaj komentár

Posted by na 13. januára 2013 in Veríš?

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: